Navigatie
Winkelwagen 0

Winkelwagen

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

 • Ruime voorraad
 • Breed assortiment
 • Afhalen of bezorgen
 • Afkorten mogelijk

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Houthandel Het Anker gevestigd te Ulft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09069207, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Artikel 1: Definities

 1. Levering op afroep: Sluiten van een koopovereenkomst waarbij de levering pas plaats vindt nadat de koper dit aangeeft.
 2. Consument koper: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Aanbiedingen en bevestigingen

 1. Onder koper wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de aspirant-koper c.q. koper; onder verkoper: aspirant-verkoper c.q. verkoper.
 2. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 3. Koopovereenkomsten worden gesloten na schriftelijke bevestiging door verkoper.
 4. Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke verkoopbevestiging wordt ontkend, wordt deze geacht de inhoud van de overeenkomst weer te geven.
 5. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.
 6. Bestellingen mogen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.
 7. Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.
 8. Wanneer Houthandel Het Anker voor uit het buitenland te betrekken zaken een prijs in Nederlandse valuta gesteld heeft, kan deze prijs gebaseerd zijn op een buitenlandse valuta waarin Houthandel Het Anker haar leverancier dient te betalen. Indien zich in zodanig geval een wijziging voordoet in de ruilverhouding tussen die valuta en de Nederlandse valuta en wel in de periode tussen aanvaarding van de opdracht en de laatste betaling van al het ter zake van die opdracht aan Houthandel Het Anker verschuldigde of indien zich in die periode een wijziging voordoet in de voor die zaken te betalen invoerrechten en belastingen, is Houthandel Het Anker gerechtigd de prijs zodanig aan te passen dat de bedoelde wijzigingen daarin tot uitdrukking komen.

Artikel 3: Vrachten, invoerrechten, heffingen en belastingen

 1. Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder het nadrukkelijke voorbehoud, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals:
  1. uitvoerrechten in het oorsprongsgebied
  2. vracht en assurantie
  3. lossingkosten
  4. invoerrechten
  5. heffingen, belastingen
 2. Eventuele vóór-, respectievelijk nadelige verschillen tussen deze kostenfactoren ten tijde van afscheep respectievelijk aankomst, respectievelijk aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van kopers.

Artikel 4: Valuta

Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta's waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, de verkoper het recht geven de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijs als gevolg van deze bepaling wordt verhoogd, heeft de koper het recht de order te annuleren. De annulering dient dan schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen nadat verkoper de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 5: Levering en risico

 1. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.
 2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
 3. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede - zowel kwantitatief als kwalitatief -, niet tijdige en geen aankomst, evenals het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper. Wanneer de toeleverancier van wie de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden.
 4. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken daar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 5. Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
 6. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien dat nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.

Artikel 6: Leveringstijden

De opgegeven leveringstijden gelden bij wijze van benadering. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 30 dagen na bestelling recht op betaling. In geval van een consument koper wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Wanneer binnen 30 dagen nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 30 dagen niet overschrijden.

Artikel 7: Aanvaarding en reclame

 1. De controle op aantallen van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst over het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend. Reclames over eventuele manco's of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
 2. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen en vervallen de rechten van de koper.
 3. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen welke geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
 4. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. De verdere schadevergoedingsplicht voor Houthandel Het Anker, indien en zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 2. Houthandel Het Anker moet in de gelegenheid worden gesteld om alle werkzaamheden zelf minmaal 2 weken na ontvangen van de klacht aan te vangen. De koper heeft in geen enkel geval het recht een derde partij de werkzaamheden uit te laten voeren. Koper mag dit enkel en alleen doen met een schriftelijke goedkeuring van Houthandel Het Anker. Houthandel Het Anker mag uit eigen beweging een derde partij inschakelen om werkzaamheden te laten verrichten. Indien koper weigert werkzaamheden door Houthandel Het Anker te laten uitvoeren of zonder goedkeuring een derde partij inschakelt om werkzaamheden te laten verrichten, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid voor Houthandel Het Anker.

Artikel 9: Producteigenschappen

 1. Het door Houthandel Het Anker geleverde product is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Hiervoor wordt door Houthandel Het Anker geen enkele garantie verstrekt en onverminderd het bepaalde in dit artikel, iedere aansprakelijkheid uitgesloten.
 2. Vochtmetingen dienen in welke vorm dan ook altijd in opdracht van de Koper te worden uitgevoerd door een derde partij. Houthandel Het Anker verricht geen metingen.
 3. Op lamel vloerdelen wordt een garantie gegeven van 3 jaren op delamineren binnen normale leefcondities (45-65% luchtvochtigheid). Bij klachten wordt lijm ter beschikking gesteld die op eenvoudige wijze is aan te brengen. Bij delamineren worden delen niet vervangen.
 4. Houthandel Het Anker heeft geen invloed op de luchtvochtigheid in uw woning en is dus niet verantwoordelijk voor evt. "zwellen"/"krimpen"van de massieve vloerdelen of delaminatie van lamel vloerdelen als gevolg van luchtvochtigheid!

Artikel 10: Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens 

 1. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen. Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.
 2. Afwijkingen in breedte, hoogte en lengte maten tot 1 cm wordt door Houthandel Het Anker als standaard afwijking toegepast.
 3. Afwijkingen bij vloerdelen in dikte tot 4 mm en 1 cm in breedte wordt door Houthandel Het Anker als standaard afwijking toegepast, de dikte van de toplaag kan een afwijking van 10% hebben.
 4. Voor zover niet beschreven, bepalen de normale handelsgebruiken binnen de branche of er sprake is van een geringe afwijking.

Artikel 11: Kwaliteit 

 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
 2. De verkoper kan keuring van de te leveren zaken verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 12: Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.

In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 3 maanden te verlengen, hetzij de koop te ontbinden. De verkoper kan de koop ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 

 1. De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al zijn vorderingen op de koper ter zake van de door de verkoper als gevolg van de betreffende overeenkomst aan de koper geleverde zaken of de ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals ter zake van tekort schieten zijdens de koper in de nakoming van de betreffende overeenkomst of andere vorderingen tijdig zullen zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
 3. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, evenals bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 4. De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingrecht.

Artikel 14: Betaling

 1. Elke partij wordt gefactureerd, verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag ad 2% van het factuurbedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd indien betaald wordt binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Dan zal de koper boven het factuurbedrag de bij sub a. bedoelde toeslag ad 2% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.
 3. Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaats gevonden, is de koper rente verschuldigd. Voor een niet consument koper geldt de wettelijke handelsrentevoet. Voor een consument koper is de rentevoet die der wettelijke rente, vermeerderd met twee procent. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen dertig dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de kooppenningen door de verkoper. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de verkoper heeft plaatsgevonden.
 4. Voor rekening van de koper zijn de inningskosten, welke steeds worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd de meerdere kosten welke voor koper ontstaan wanneer tot arbitrage of het instellen van een gerechtelijke procedure moet worden overgegaan.
 5. Indien de koper met de betaling tegenover de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.
 6. Niet consument kopers hebben niet het recht tot verrekenen.
 7. Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 8. Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
 9. Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Nederlandse valuta, tenzij de verkoper een andere valuta aanwijst, in welke de met de verkoper aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. In dat geval is de koper verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.

Artikel 15: Tekortschieten van de koper

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Artikel 16: Recht

Het Nederlands recht is op alle overeenkomsten van toepassing.

Artikel 17: Afwijkende bedingen of voorwaarden

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 18: Geschillen

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burger rechter, zal elk geschil tussen partijen, in het geval van de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem.

Artikel 19: Consument koper

Indien de koper een consument koper is, zijn de volgende gedeeltes uit de algemene voorwaarden niet van toepassing: Artikel 2d en 2h, Artikel 3a en 3b, Artikel 5c, Artikel 7a en 7b, Artikel 13c